KONTAKT

Shanghai / China

Room 504, 115 Wu Kang Lu,
Shanghai 200031

上海市 徐汇区 武康路115号504室